Usługi księgowe Ruda Śląska

Nasze usługi księgowe w Rudzie Śląskiej dopasowywane są do Twojej firmy. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie – analizujemy sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa i wynikające z niego, specyficzne potrzeby i wymagania. Ścisła współpraca z naszym biurem księgowym ułatwi Ci prowadzenie firmy, a także bezpośrednio przełoży się na jej sukcesy w branży.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych w Rudzie Śląskiej!

Skontaktuj się!


Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe - usługi księgowe Ruda Śląska

Księga rachunkowa to księga prowadzona w sposób chronologiczny i systematyczny, w której zawiera się zapisy zdarzeń na podstawie dowodów księgowych.

Zawartość księgi rachunkowej: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald, wykaz aktywów i pasywów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych niesie ze sobą szereg korzyści:

 • umożliwia przeprowadzenie analizy finansowej podmiotu gospodarczego w dosyć szerokim stopniu,
 • pozwala na monitoring kosztów, wydatków, przychodów i innych kategorii,
 • umożliwia opracowanie indywidualnej polityki rachunkowości,
 • pozwala na wybór dostosowanych rozwiązań do charakteru działalności.

Nasze biuro rachunkowe swoim klientom proponuje kompleksowe usługi księgowe w Rudzie Śląskiej, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, które obejmuje między innymi:

 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz zaliczek pracowniczych,
 • ewidencjonowanie operacji kasowych i bankowych,
 • przygotowywanie potwierdzeń sald kontrahentów,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8),
 • składanie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • sporządzanie bilansu rocznego spółki, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
 • przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego.

Księgi przychodów i rozchodów

Księgi przychodów i rozchodów - usługi księgowe Ruda Śląska

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to narzędzie księgowe, które musi być prowadzone przez:

 • osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem,
 • spółki cywilne,
 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie.

Zakres naszych usług księgowych obejmuje prowadzenie ksiąg zarówno w sposób tradycyjny, jak i w wersji elektronicznej.

Nasze biuro rachunkowe w Rudzie Śląskiej oferuje:

 • ewidencję środków trwałych,
 • ewidencję wyposażenia,
 • ewidencję przebiegu pojazdów,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • obliczanie podatku dochodowego,
 • prowadzenie rejestrów VAT

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany - usługi księgowe Ruda Śląksa

Ryczałt ewidencjonowany to jedna z form rozliczania się z fiskusem - jest to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Z takiej usługi mogą skorzystać przedsiębiorcy z działalnością indywidualną lub jako spółka osobowa. Oferta naszych usług księgowych w Rudzie Śląskiej dotyczy między innymi:

 • prowadzenia ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku VAT,
 • przygotowywania niezbędnych deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia

Kadry i płace

Kadry i płace - usługi księgowe Ruda Śląska

Zgodnie z wymogami prawa, każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników ma obowiązek posiadania odpowiedniej dokumentacji związanej z umowami i rozliczeniami finansowymi z osobą zatrudnioną. Nasze biuro rachunkowe w Rudzie Śląskiej oferuje usługi księgowe obejmujące:

 • sporządzanie umów o pracę i informacji pracodawcy,
 • sporządzanie aneksów do umów o pracę,
 • sporządzenie wypowiedzeń,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,
 • przygotowywanie raportów RMUA,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT

Rozliczenia ZUS

Rozliczenia ZUS - usługi księgowe Ruda Śląska

Nasze usługi księgowe w Rudzie Śląskiej obejmują również wszelkie rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), między innymi:

 • aktualizację dokumentów zgłoszeniowych w ZUS-ie,
 • składanie wniosków o wydanie opinii o niezaleganiu do ZUS lub US,
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych

Pozostałe usługi księgowe w Rudzie Śląskiej

Pozostałe usługi księgowe w Rudzie Śląskiej - usługi księgowe Ruda Śląska

Payroll Power świadczy również inne usługi księgowe w Rudzie Śląskiej. Zajmujemy się:

 • przygotowaniem planów kont. Są to dane finansowe są rejestrowane w zbiorach, które nazywamy numerycznym wykazem kont księgowych. W takich zbiorach znajdują się wszystkie operacje finansowe w sposób uszeregowany. Plan kont można podzielić na 2 rodzaje kont:
  • konta syntetyczne - są to konta podstawowe (główne),
  • konta analityczne - są to konta pomocnicze dla kont podstawowych,
 • aktualizacja wpisu do EDG, REGON,
 • pomoc w założeniu nowej firmy,
 • przygotowanie dokumentów i rejestracja firmy w KRS, US, GUS,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług księgowych w Rudzie Śląskiej!

Kontakt